Provoz

Otevírací doba

Otevřeno denně je denně od  6,30 – 17,00 hodin, děti se scházejí do 8,00 hodin, je možná individuální dohoda pozdějšího příchodu, prosíme vzhledem k zamykání výjimečně.

Organizace dne

Denní rytmus je podřízen psychosomatickému vývoji dětí s pravidelným střídáním spontánních a řízených činností.

6.30 – 8.30

Ráno se děti zhruba do 8.30 věnují spontánním hrám podle vlastního výběru. Je čas na  individuální práci s dětmi, můžeme se věnovat těm oblastem, ve kterých mají děti nerovnoměrnosti ve  vývoji.

8.30 – 9.00

Společně se  přivítáme a společně si zacvičíme. Zařazujeme protahovací a zdravotní cviky a společnou pohybovou hru.

9.00 – 9.30

Svačíme, co máme dobrého, je ke stažení v záložce Jídelníček.

9.30 – 10.00

Věnujeme se řízeným činnostem podle Třídního vzdělávacího programu, který si učitelky vytvářejí na základě Školního vzdělávacího programu, ten je ke stažení v záložce Dokumenty. Denní program je koncipován tak, aby byly rozvíjeny všechny složky osobnosti dítěte. Pravidelně si zpíváme, věnujeme se tvořivým činnostem, rozvíjíme jemnou motoriku dětí, jejich řečové  a rozumové schopnosti a dovednosti. To vše se děje nenásilnou hravou formou v rámci tematických bloků, které kopírují roční období a vycházejí ze světa okolo dítěte, tedy z toho co samo zná a umí.

10.00 – 11.45

Chodíme ven za každého počasí, kromě vytrvalého deště, mrazu pod – 10 ° Celsia a zhoršených rozptylových podmínek, které sledujeme on-line. Pokud je více než 20 dětí, chodíme na zahradu mateřské školy, vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí. Postupujeme podle vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, kdy dvacet dětí je maximální počet, který smí mít mimo budovu mateřské školy na starosti jeden pedagog. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je otevřena od 6.30 a zavírá  v 17.00, přímý úvazek učitelek nepokryje celou tuto dobu. Přesto chceme zajistit , aby učitelky většinou  chodily na vycházku po dvou a mohlo se vycházet na delší  procházky mimo areál školy. Prosíme tedy o pochopení odpoledního spojování dětí do tříd, jedině tak je  možné zajistit posílení pedagogického dozoru  na dopoledne.

Prosíme rodiče, aby na ven děti měly oblečení, které bude pohodlné a nebude vadit, když se umaže. Děti by se měly při pobytu venku věnovat spontánním činnostem a pohybu, což je přirozené tomuto věku a ne hlídat oblečení. Je nutné, aby děti měly jiné oblečení do třídy a jiné na ven plus náhradní oblečení pro případ nehody. Prosíme opět vše podepsané!!!

11.45 – 12.30

Připravujeme se na oběd, obědváme a připravujeme se na odpočinek. Děti, které odcházejí po obědě domů si berou odpolední svačinu domů.

12.30 – 14.30

Po obědě si čistíme si zuby, ukládáme se na lehátko, největší děti na zem s dekami a svými polštářky, posloucháme pohádku, odpočíváme. V žádném případě děti nenutíme spát, pokud nemohou usnout, po odpočinku na lehátku, kdy se musí třída uklidit a vytřít, mohou vstát a věnovat se klidovým činnostem. Povlečení se každé tři týdny převléká, děti si na spánek přinesou pyžamka, každý pátek je  dáváme  vyprat. Pokud se některým dětem ještě občas stane nehoda, prosíme, sdělte to třídní učitelce, aby se na lehátko mohl dát igelit a  chránil se tak jejich potah.

14.30 – 17.00

Věnujeme se tvořivým činnostem, indiviudálnímu působení na děti, volným a spontánním hrám podle výběru dětí. V jarních a podzimních měsících při příznivém počasí trávíme odpoledne na zahradě.


Předávání dětí

Do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody. Rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže. Rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci či nachlazení. Mateřská škola má podle školního řádu a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který zákonný zástupce stvrdí svým podpisem, právo odmítnout dítě jevící známky onemocnění, případně žádat potvrzení od  lékaře o tom, že dítě je zdravé.

 


Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní. Stravování je v souladu s požadavky vyvážené stravy a dle požadavků pracovnic Hygienické stanice, která provádí pravidelné kontroly minimálně 1x ročně. Pitný režim je dodržován – děti mají možnost napít se vždy, když mají potřebu, z vlastních hrníčků. Tímto prosíme o jejich donesení, opět podepsané.!!!

Pitný režim je zajištěn pomocí aquabarů, které jsou insatlovány v každé třídě a děti se mají možnost kdykoli napít. Mladším dětem na požádání nalijí pití učitelky, starší děti si pití nalévají samy.

Na zahradě jsou instalována pítka, aby byl pitný režim dodržován i při pobytu venku. Akceptujeme různá stravovací omezení a zvyklosti, které děti mají. Prosíme, nahlašte učitelkám alergie a to, co děti nemají rády, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním.  Do jídla děti nenutíme, snažíme se ale, aby od všeho alespoň ochutnaly. Mladší děti jedí lžící, od druhého pololetí druhé třídy, pak učíme děti jíst příborem.


Další aktivity

Mateřská škola vyjíždí (podle zájmu rodičů) 1x ročně na ozdravný pobyt v přírodě. Je organizován pro počet  20 – 25  dětí. Jako doprovod vyjíždějí učitelky mateřské školy a provozní pracovnice. Dále mateřská škola vyjíždí 2x ročně (na podzim a na jaře) na polodenní, případně i celodenní výlety za poznáním. Každý měsíc máme  v mateřské škole divadelní představení. Pořádáme pro děti karneval, Pyžamkovou noc, Mikulášskou nadílku, lampiónový průvod, Dýňování, jarmarky a společné dílničky s rodiči. Budeme se nadále snažit být otevření i vám, rodičům, vítáme nápady na další aktivity doplňující běžný program mateřské školy a umožňující užší provázanost školy a rodiny.